[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 355 ข่าว ซึ่งแสดงใน 36 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 1
งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2560
งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2560โดยท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโท วิเศษ แก้วมีศรี นำคณะครูและนักเรียนกล่าวคำปฎิญานตนทำดีเพื่อพ่อ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับต้านยาเสพติดให้โทษ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 27 มิถุนายน 2560 at 15:50
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่"อาคารเรียนตระการพัฒน์"(อาคาร6)เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 เป็นประธานเปิดอาคาร
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 23 มิถุนายน 2560 at 10:06
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 12 มิถุนายน 2560 at 12:26
การประชุมเชิงปฏิบัติPLCการขับเคลื่อนกระบวนการ
การประชุมเชิงปฏิบัติPLCการขับเคลื่อนกระบวนการ"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"สู่สถานศึกษา รุ่นที่2เมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2560 ณห้องโสมทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 12 มิถุนายน 2560 at 09:02
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4ในวันที่15-16 พฤษภาคม 2560 ณ.ห้องโสต อาคาร5 ชั้น4
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 25 พฤษภาคม 2560 at 13:42
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3และม.6 ปีการศึกษา 2559
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3และม.6 ปีการศึกษา 2559เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.หอประชมปัญญานิวัตน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 21 กุมภาพันธ์ 2560 at 14:15
วันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
วันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560ภาพการจัดงานวันครูเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชนและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมปัญญานิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 20 มกราคม 2560 at 23:40
กิจกรรมโรงเรียนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2560
กิจกรรมโรงเรียนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2560เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ.หน้าศาลาธรรม
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 9 มกราคม 2560 at 12:19
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559เมื่อวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีของแต่ละคณะสี
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 9 มกราคม 2560 at 12:10
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถวายสัตย์ปฏิญานตนของข้าราชการครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พร้อมกันทั้งประเทศ ณ หน้าเสาธงโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 1 ธันวาคม 2559 at 07:45
  Page:  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >>

mtkspm29@hotmail.com